Knipscheer (Knipscheer Infrastructuur BV, Knipscheer Rail-Infra BV en Knipscheer Infra-Clean BV) wil bij de realisatie van haar projecten, de omgang met externe en interne belanghebbenden en het milieu op een maatschappelijk verantwoorde wijze ondernemen (MVO).

Wij zijn van mening dat wij alleen succesvol kunnen zijn en blijven als de wensen en verwachtingen van de samenleving, waarbinnen wij opereren, op een verantwoorde wijze worden ingevuld. Maatschappelijk verantwoorde thema’s als veiligheid, steun aan goede doelen, integriteit, duurzaamheid en innovatie staan dan ook hoog op de agenda van Knipscheer. Op deze wijze geven wij invulling aan ons motto  ‘Uw solide partner bij infrastructurele werken’. Eén van de onderwerpen van MVO is duurzaamheid. De duurzaamheid van onze activiteiten meten wij langs de lat van de CO2-prestatieladder. Door het behalen van het hoogste niveau op deze, door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) beheerde, ladder tonen wij aan dat wij intern en extern bewust zijn van de effecten van onze activiteiten op het milieu en dat wij streven naar een reductie van dit effect. Meer informatie over onze certificering vindt u hier.

Knipscheer is één van de ondernemingen die op het hoogste niveau van deze standaard is gecertificeerd. Dat is iets waar wij trots op zijn.

Energie reductie doelstellingen

Uit de energie-inventarisatie komt naar voren dat de CO2-uitstoot van de activiteiten van Knipscheer met name bestaat uit het gebruik van fossiele brandstoffen. De CO2-prestatieladder kent een drietal soorten energie-emissies: directe energie emissies (scope 1) en indirecte energie emissies (scope 2 en 3). De indirecte energie emissies worden uitgesplitst in de inkoop van energie en de inkoop van grond- en hulpstoffen en diensten.

Samenwerking met Caron/Cementbau

Begin 2012 hebben er verkennende gesprekken plaatsgevonden met Caron/Cementbau over de mogelijkheden voor samenwerking in de regio Flevoland. Caron gaat betonmateriaal verzamelen om te recyclen/breken voor hergebruik. Dit materiaal (granulaat) kan worden gebruikt als vervanger voor grind, dat als toeslagmateriaal wordt gebruikt bij het fabriceren van beton. Uit modellen blijkt dat een dergelijke toepassing van granulaat als substituut voor grind als toeslagmateriaal een vermindering van de CO2 uitstoot laat zien van 2,7% ten opzichte van het reguliere betonmengsel.  De uitdaging is om voldoende granulaat te verkrijgen. Dit is o.a. gelegen in het feit dat de betreffende grondstof meerdere toepassingen kent, zoals bijvoorbeeld funderingsmateriaal in de GWW-sector. In samenwerking met Caron is er gezocht naar een pilotproject voor toepassing van “Green Concrete”. Gedurende 2016 zal dit pilotproject worden gerealiseerd.