Bij het realiseren van onze projecten en in de omgang met externe en interne belanghebbenden staat maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de Knipscheer Infra Groep voorop.

Wij vinden dat wij alleen succesvol kunnen zijn én blijven als de wensen en verwachtingen van de samenleving waarbinnen wij opereren op een verantwoorde wijze worden ingevuld. Maatschappelijke thema’s als veiligheid, steun aan goede doelen, integriteit, duurzaamheid, milieu en innovatie staan dan ook hoog op de agenda van de Knipscheer Infra Groep. Op deze wijze geven wij invulling aan ons motto ‘Uw solide partner bij infrastructurele werken’.

CO2 prestatie 

Eén van de onderwerpen van MVO is duurzaamheid. De duurzaamheid van onze activiteiten meten wij aan de eisen van de de CO2-Prestatieladder.
Knipscheer is één van de ondernemingen die op het hoogste niveau van deze standaard is gecertificeerd. Dat is iets waar wij trots op zijn.

We zijn in de bedrijfsvoering en bij het realiseren van projecten bewust van de effecten van onze activiteiten op het milieu en streven naar het minimaliseren van de negatieve impact. Onze certificering vindt u hier.

Energie reductie doelstellingen

Uit de energie-inventarisatie komt naar voren dat de CO2-uitstoot van de activiteiten van Knipscheer met name bestaat uit het gebruik van fossiele brandstoffen. De CO2-prestatieladder kent een drietal soorten energie-emissies: directe energie emissies (scope 1) en indirecte energie emissies (scope 2 en 3). De indirecte energie emissies worden uitgesplitst in de inkoop van energie en de inkoop van grond- en hulpstoffen en diensten.

Voortgang sinds basisjaar

Scope 1 doelstelling t/m 2026: 30% CO2-reductie ten opzichte van 2019

Knipscheer heeft in 2023 nieuwe ambities gesteld wat betreft het aanschaffen van elektrisch aangedreven voertuigen. Als extra maatregel is voor de rupskranen een testpilot gestart door te draaien op HVO-100 diesel.

Scope 2 doelstelling t/m 2026: 5% CO2-reductie ten opzichte van 2019

Wat betreft de scope 2 voortgang zijn er mooie stappen gemaakt, inmiddels kopen we enkel groene stroom in. Verder zijn alle locaties die geschikt zijn, voorzien van zonnepanelen. Dit heeft erin geresulteerd dat we in 2023 richting een CO2-reductie gaan van 95% t.o.v. 2019.

Impact in de keten

Knipscheer focust zich op de toepassing van circulariteit. Het doel van Knipscheer is om zorgvuldig om te gaan met grondstoffen, ofwel het meeste resultaat uit een grondstof halen. Dit wordt onder andere bereikt door het gebruik van secundair materiaal te stimuleren. Zo wordt de eerste (en meest schadelijke) ketenstap (winning grondstoffen en productie) niet onnodig doorlopen. Binnen een circulaire economie wordt getracht het gebruik van primaire grondstoffen en afval zoveel mogelijk te beperken. Een grondstof die hier bijvoorbeeld uitstekend geschikt voor is, is hout.

Jaarlijks houden wij bij hoeveel materialen wij gebruiken én opnieuw inzetten. Onze doelstelling is om het percentage secundaire materialen elk jaar te laten toenemen.

CO2-communicatie

Lees hier meer over ons actuele CO2-reductie beleid.